Let’s build together — https://unsplash.com/

This article mainly focusing on deployment of Nuxt SSR applications. But the technique could be used in any type of application during the deployment process.

On a real-world deployment process first, we need to test if everything is working as expected. That is why we need a more robust and scalable way to deploy, test then send everything to the production site.

Firstly if you do not read the previous article I highly recommend reading it here, because I will use the same application for the next steps. So enough entry, let’s get started and deploy our application. …


It is an obvious fact that I am a software developer. Most of the people who newly begins to communicate with me and get a little information on what type of job I do, always keep asking the same question: “Can you break some social media accounts for me?” The short answer is: Yes if I want to do so. And the rude answer is — “Not for you my dear!”… This type of question is asked to many programmers every day. …


Nuxt on Vue

If you ever created a Nuxt application you will face some deployment issues over the time. You probably want some online testing environment for your teammate to test the developed features. So I will show you various deployment techniques which I have used on different situations. This will be multiple articles following each other. So lets start doing not just reading ;).

I will use Digital Ocean VPS service to gain full control over our application. If you never used this service please don’t be sad I will explain every step one by one.


Vue js is one of the best framework in frontend world. People always use it because of its simplicity and effectivity. In this article you will not learn how to use Vue itself but how to use in18n translation library and vee-validate validation library together within Nuxt js. Nuxt is one of the best wrapper tool for Vue. So you must have some Vue and little Nuxt degree to understand what is going on here :) Anyway good readings.

Nuxt js was built on top of Vue js framework and generally saying it gives you the development speed with zero…


Build on Vue

When building a new project programmers are able to do the given task by using different techniques. However, the task should not be “solved by one way”, but rather “solved by the most optimal and reusable way” because of that in programming process there are multiple ways of dealing with things differently and logically. Therefore, when preparing a program that will solve some problem, it is necessary to prepare background jobs in accordance with modern requirements and in line with programming trends. Thus when using the Vue.js framework during the preparation of the front end, we need to use standardized…


İnterfeys qurarkən kodlaşdırmada əsas məsələlərdən biri də prosesə obyekt yönümlü baxa bilməkdir. Belə ki, hazırladığınız proyekt bir-biri ilə əlaqəli ancaq ayrıca spesifik fərqlər ilə və ya hansısa quruluşuna görə ayrıca olaraq hazırlanan hissələrdən ibarət ola bilir. Belə nüanslarda kodları bir faylda və ya bir kod blokunun daxilində icra etmək işin daha da çətinləşməsinə, daha sonra isə oxunaqlılığına mənfi təsir edir. Buna görə də yazdığımız kodu kiçik və məntiqi hissəciklərə ayırmaqla, daha effektiv və yenidən istifadə oluna bilən formaya gətirib çıxarmalıyıq. Vue.js daxilində də interfeys hissəciklərini ayrı-ayrı hazırlamaq imkanımız vardır. Bunun üçün komponentlərdən (component) istifadə olunur.

Komponentlərin istifadəsi sizə həm kodu…


Power of elegance and usability…

Artıq 2019-cu ildəyik və hər gün texnologiya ilə bağlı yeniliklərlə tanış oluruq. Bu səbəbdən sizin üçün də faydalı ola biləcək bəzi məlumatları paylaşmaq, dövrümüzdə ən önəmli frontend script dili olan Javascript-in digər ən güclü rəqiblərinə nisbətdə yeni olan frameworku — Vue.js ilə bağlı danışacam və eyni zamanda onun müəyyən və sürətli template formalarının hazırlanmasında necə yararlı ola biləcəyini öz təcrübələrim əsasında sizinlə bölüşəcəm.

Vue.js-in rəsmi səhifəsi ilə buradan tanış ola və ətraflı məlumatı əldə edə bilərsiniz. İndi isə yazının əsas məqsədi olan Vue qurulumu və bəzi nümunələr ilə bağlı olan hissəyə keçək.

Ümumiyyətlə frontend developerlər müxtəlif alətlər vasitəsilə öz işlərini…

Abdulla Emchiyev

Learn, develop and impress others on what you do…

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store